Hepatitis B Vaccine

               ปัจจุบันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ของโลกไปแล้ว ประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีชุกชุมมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีผู้ที่เป็นพาหะ หรือผู้ที่มีเชื้อไวรัสบีอยู่ในกระแส เลือดถึงร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 9 ล้านคน ขณะที่ ทั่วโลกมีการประมาณการกันว่ามีผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก กว่า 350 ล้านคน และร้อยละ 75 เป็นคนเอเชีย (Information Center for Emerging Infectious Diseases, Chulalongkorn University)

                 ด้วยเหตุเช่นนี้ทาง บริษัท ฟุคูจุ  อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานที่ยังไม่มีภูมิคุ้มเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในวันที่ 25 มิถุนายน 2019ที่ผ่าน                                                          มาบริษัทมองว่าถึงเวลาแล้วที่จะป้องกันเรื่องโรคไวรัสตับอักเสบบีอย่างจริงจัง

Visitors: 32,307