Quality monthly talk 2018

 

             Quality monthly talk เป็นการพูดคุยถึงสถานการณ์คุณภาพในแต่ละเดือนของบริษัท โดยจะจัดขึ้นทุกๆวันอังคารแรกของทุกเดือน เป็นการสรุปปัญหาเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เห็นว่าคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างไร เพื่อสร้าง Quality mind ให้กับพนักงานเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนควบคุมดูแลคุณภาพของชิ้นงานให้ออกมาดีที่สุดและไม่ให้มีงาน NG หลุดรอดไปถึงลูกค้าได้

 

Jun'18

     ผลงานด้านคุณภาพของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนที่ 2 ของรอบปีงบประมาณ 2018 พวกเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายคุณภาพที่วางไว้ คือ Customer Claim = 0 , Customer Complaint = 0 พวกเราจะรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ทุกๆเดือน  เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากลูกค้า ยิ่งๆขึ้นไป


         

May'18

        ด้วยความใส่ใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของพนักงานทุกท่าน ทำให้เดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ Customer Claim = 0 , Customer Complaint = 0 จึงอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ตลอดไป เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้ายิ่งๆ ขึ้นไป

      The quality of our product. On April, the target was placed Customer Claim=0 Customer Complaint=0. We would like all of us to maintain this standard forever. To get the confidence and more customer trust.


         

Visitors: 32,304