3rd Anniversary Fukuju Industry ( Thailand ) Co.,Ltd.

  

บริษัท ฟุคูจุ อินดัสทรี (ไทยแลนด์ ) ทำบุญ - ตักบาตร ครบรอบ 3 ปี

             Mr. Hiroyoshi Nakahigashi  ประธานบริษัทประจำประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญ – ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ  3  ปีการก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย  ในวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.2559

 

Visitors: 38,090